Projekty MŠ

Název projektu: Šablony IV - MŠ Ohnišťany

 

Příjemce dotace: Mateřská škola Sedmikráska Ohnišťany, příspěvková organizace

Název projektu: Šablony IV – MŠ Ohnišťany

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000815

Období realizace: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2024

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 380 935,- Kč hradíme následující aktivity:

Za subjekt MŠ

 • Školní asistent MŠ
 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

 

Projekt mateřské školy Sedmikráska Ohnišťany, pro školní rok 2022/2023, Název projektu: „Já a etika aneb skřítek Zahrádka a ctnosti“

Motto: „Ne všechno, co vidíš, je skutečné, i sůl vypadá jako cukr“

(braň se manipulátorům a ani ty nemanipuluj ostatními = nauč se vážit si sám sebe i druhých)

Pro školní rok 2023/2024 jsme pro děti zpracovali projekt, který povede k respektu k sobě samému i k druhým, k návykům správného chování a jednání, ke zdravým mezilidským vztahům, k uvědomování si toho, co je v životě důležité, co méně a co je nedůležité. Cíl je jasný, přijít na to, jaké chování a jednání je vhodné a jaké ne. Důležitost přátelství a zdravého sebevědomí v životě každého z nás. Naučit se říkat NE a uvědomovat si hranice za které nikoho nechci pustit, tzv. „MŮJ PROSTOR“. Říkat nahlas, když se mi něco nelíbí nebo mi něco není příjemné. Etickým vzdělávacím projektem provází děti nadále skřítek „Zahrádka“. Prostřednictvím prožitkových činností – ukázkami, zkušenostmi ve školce, ve třídě, mezi přáteli, získávají děti poznatky o etice, učí se vnímat sebe, druhého, společnost. Poznatky získané prostřednictvím vlastních prožitků si děti rozvinou a upevní následnými cnostmi:

 • Přátelství – přátelé jsou naše druhá rodina, kterou si ale sami nevybíráme;
 • Strach a důvěra -vyměň strach za důvěru;
 • Jaká doba je nejdůležitější na světě – nejdůležitější doba je právě TEĎ a TADY;
 • Kořeny a křídla – k životu potřebujeme vzletné sny a přání zrovna tak jako pevné zázemí domova s jasnými pravidly a řádem;
 • Láska – miluj své blízké takové, jací jsou;
 • Dobro a zlo v nás – máme v sobě dva vlky, kteří se perou – dobrého i zlého. Vyhrává ten, kterého krmíš;
 • Udělám si hezký den – jaký den si uděláš, takový ho máš. Je v tvé moci změnit náladu dne i každé chvíle;
 • Představivost – logika tě dostane z bodu A do bodu B, představivost tě dostane všude;
 • Cesta ze smutku – proměňovat smutek a temnoty v radost a světlo;
 • Pozorovatel – není třeba nic hodnotit, stačí jen vnímat;
 • Rozhodnout se – věř, že ať uděláš cokoliv, bude to mít svůj smysl;
 • Dělej věci tak, jak nejlépe umíš – nic neodbývej a zbytečně se netrap, když se něco nepodaří;
 • Život mě baví – co dělám, to dělám rád;
 • Naděje – vnímej události tak, že pro nás mají smysl;
 • Vnitřní svoboda – co děláš, to dělej rád;
 • Krok za krokem – krok za krokem se dostaneš, kamkoliv potřebuješ;
 • Proměnlivost – jediná jistota je, že vše se mění;
 • Nehřeš slovem – slovo má moc tvořit krásný svět, ale i ničit;
 • Vyváženost – udržujeme vyváženost mezi tím, co světu kolem nás dáváme, a tím, co od něj přijímáme;
 • Pohyb a tanec – pohybem a tancem můžeme ovlivnit naše nálady;
 • Očekávání – osvoboď se z pastí vlastních očekávání;
 • Svoboda ve vztahu -vnitřní svobodu pociťujeme, když dokážeme přijímat sebe a naše vztahy takové jaké jsou;
 • Pokora – s vděčností a respektem vnímáme svět kolem nás;
 • Touha po poznání – čím víc světu kolem sebe rozumíš, tím sebejistější se v životě cítíš;
 • Tvořivost – není jen talent, ale je to způsob myšlení. Neustále hledáme lepší a krásnější řešení pro cokoliv na světě. Ty tvoříš svůj život i své vztahy;
 • Usmíření – nečekejme na omluvy, abychom mohli odpustit;
 • Soucit – soucítíme se sebou i s ostatními;
 • Vděčnost – cítit vděčnost za malé i velké dary života;
 • Smysl života – být šťastný a užitečný;
 • Naplněný život – náš život je jako džbán. Aby se nám do něj vešlo vše, co je důležité, nesmíme ho zaplnit nepodstatnými věcmi;
 • Spolupráce – sám toho zvládneš hodně, ale nikdy ne tolik jako s ostatními;
 • Příroda – je pramenem našeho života.

Jednotlivé ctnosti se budou vzájemně prolínat. Každé ctnosti bude věnován týden z integrovaného bloku a dle potřeby bude možné si její prožívání prodloužit. Ctnosti si budou paní učitelky volit dle vlastního uvážení a potřeby, tak aby respektovaly potřeby dětí.

Zapojení rodiny do projektu – plnění týdenních úkolů pro rodiče a děti, které budou nadále vyvěšené ve vstupní chodbě MŠ.

Projekt mateřské školy sedmikráska ohnišťany, pro školní rok 2022/2023 Název projektu: „Naše zahrada“

Motto: „S přírodou jsme kamarádi, tu my máme nejvíc rádi“

Pro školní rok 2022/2023 jsme pro děti zpracovali projekt, který povede nadále k respektu k přírodě a k návykům správného chování tentokrát na naší školní zahradě. Tento tematický projekt, lze využít v exteriéru i přímo v budově mateřské školy. Příběh děti provede zajímavou hrou k vytváření kladného vztahu k přírodě. Cíl je jasný, najít skřítka školní zahrady – tajemného skřítka „Zahrádku“. Environmentálním vzdělávacím projektem provází děti skřítek „Zahrádka“. Prostřednictvím prožitkových smyslových činností je během pobytu na školní zahradě učí v podnětném přírodním (především zahradním) prostředí pozitivnímu vztahu k přírodě. Děti se seznamují s rostlinnou (nová bylinková zahrádka, záhonky pro děti) i živočišnou přírodou (broukoviště, hmyzí domečky) a přicházejí na to, že spolu úzce souvisí. Zkoumáním a vlastními činnostmi získávají děti poznatky o zahradě, učí se vnímat přírodu všemi smysly a především jsou vedeny k ohleduplnému chování v hmyzí říši a ke všem rostlinkám. Poznatky získané prostřednictvím vlastních prožitků si děti rozvinou a upevní následnými činnostmi:

 • vyprávění příběhu o strážci školní zahrady
 • hledání vzkazu od skřítka
 • jméno a adresa strážce zahrady = děti vymyslí skřítkovi adresu
 • děti vymýšlí, jak se chovat na školní zahradě, co se už naučily
 • návštěvy i další přírody = lesa, parků, luk
 • děti zjistí, jaký hmyz žije v trávě
 • hra na zahradníky
 • hledání broučka
 • hledání překvapení v obálce
 • děti hledají, co roste v trávě na školní zahradě (kytičky, bylinky)
 • překážková dráha pro hmyz
 • co na školní zahradu nepatří
 • jakou barvu má naše školní zahrada
 • nalezení skřítka „Zahrádky“
 • hry s přírodninami
 • výtvarné a tvořivé činnosti – kreslení a malování na kamínky……………..
 • zahrádka ve školce
 • procvičování paměti
 • smysl upevňování zdraví – zdravá strava, pobyt venku v přírodě, pohyb
 • ROZVÍJÍME SMYSLY DĚTÍ – pozorujeme školní zahradu, všechno živé, přivoníme si k bylinkám, ke všem rostlinkách, vnímáme vůni přírody. Slyšíme všechny zvuky školní zahrady – zpěv ptáků, bzučení hmyzu, foukání větru, ticho. Ohmatáme si všechny přírodniny na školní zahradě, pracujeme na svých školních zahrádkách, sázíme, sejeme, sklízíme, zaléváme. Prožíváme každý úspěch i neúspěch našeho pěstování. Učíme se prožitkem novému. Ochutnáváme vypěstované ovoce a zeleninu, ochutnáváme bylinky, zkoušíme vařit z bylinek a vypěstovaného ovoce a zeleniny. Recepty od maminky, od babičky – zapojení rodiny do projektu.

 

Vztah k přírodě u dětí nejlépe rozvineme prostřednictvím jejich praktických činností zkoumáním a pozorováním v přírodě, vlastními plnohodnotnými prožitky, vnímání přírody všemi smysly a osobním příkladem nás dospělých.