Kdo jsme a co děláme

Jsme venkovská dvoutřídní mateřská škola nacházející se uprostřed vesnice u hlavní silnice, s aktuální maximální kapacitou 28 dětí. Třídy jsou heterogenní, věkové složení dětí je od 2 do 7 let. Součástí mateřské školy je školní jídelna a vývařovna. Školu obklopuje školní zahrada, která skýtá dětem jak zdravé životní prostředí plné zeleně, tak i dostatek prostoru pro pohyb a vlastní hru. Zde děti získávají kladný vztah k živé i neživé přírodě.

Velice oblíbenými jsou dřevěný domeček a pískoviště, které děti hojně využívají ke své hře. Areál školky disponuje také houpačkami, skluzavkou a kolotočem. Stín na zahradě zajišťuje vzrostlý strom katalpa. Zaměřujeme se především na všestranný rozvoj dětské osobnosti se zvláštním důrazem na poznávání přírody a okolí. Jedinečný přístup k výuce dětem usnadňuje zeleň a lesy obklopující obec Ohnišťany, ve které se mateřská škola nachází.

Děti jsou vzdělávány podle moderních trendů a schváleného ŠVP s názvem „Čas her a poznávání“. Učitelky s dětmi pracují na profesionální úrovni a snaží se o maximální rozvoj všech dětí s přihlédnutím k jejich věkovým i vývojovým zvláštnostem. Zastáváme heslo, že každé dítě je jedinečná osobnost, a tak by se také k němu mělo přistupovat. Naše snaha směruje k tomu, aby dítě mateřskou školu navštěvovalo rádo a bylo v ní šťastné a spokojené. I z tohoto důvodu také úzce spolupracujeme s rodiči našich dětí a dbáme na vzájemnou, otevřenou komunikaci.

Cílem našeho předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální, vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.

Mateřská škola je zpravidla první vzdělávací institucí, do které děti přicházejí a vzpomínky  na ní tvoří často úplně ty první vzpomínky, které se nám vybavují i v pozdějším věku a v dospělosti. Proto  je prvořadým úkolem, zajistit prostředí, ve kterém se děti budou cítit dobře a spokojeně. Chceme ve školce zajistit především podmínky pro přirozený rozvoj dětí, podporovat přátelské chování   a kamarádské vztahy mezi dětmi, naučit děti správnému chování ve skupině, efektivnímu řešení sporů, zvládat komunikaci s dospělými i dětskými kamarády.

V poslední době se vytrácí přirozená a každodenní touha po pobytu v přírodě. Proto je dnes kladen velký důraz na prostředí, ve kterém dítě tráví svůj volný čas. Dnešní děti často mají velmi omezené možnosti pobývat denně v přírodním prostředí a mít možnost dle svého přání experimentovat, bádat a tvořit. Školka jim může tyto možnosti částečně nahradit, aby si prožily svá opravdová dobrodružství a nabyly prvních důležitých zkušeností, které je budou provázet postupně celým jejich životem a na kterých budou moci i stavět.